Kwaliteitsbeleid

Uitgangspunten kwaliteitsbeleid Stichting Topzorg voor U.

Kwalieits graphic
Borging van het kwaliteitsbeleid van zorgprocessen en diensten vindt plaats aan de hand van PDCA-cyclus (Deming).

NB Exclusie: het kwaliteitsbeleid vervangt niet de professionele verantwoordelijkheden en beperkt zich tot de gemeenschappelijke (multidisciplinaire) programma's, afspraken en diensten.

Aspecten van het kwaliteitsbeleid Stichting Topzorg voor U

De volgende aspecten van kwaliteitsbeleid zijn benoemd:

 • zorg en diensten zijn gebaseerd op de laatste stand van zaken op het terrein van zorg en diensten en vastgelegd in standaarden of protocollen.
 • organisatie en processen zijn gericht op het bereiken van een optimaal resultaat, efficiënt en effectief ingerichte samenwerking en afstemming tegen zo laag mogelijke (proces-) kosten.
 • zorg en diensten sluiten aan bij maatschappelijke noodzaak en behoeften.
 • de patiënt (of cliënt) heeft als gebruiker van de zorg en diensten een belangrijke stem in het beoordelen van de ervaren kwaliteit van zorg en diensten.

Uitvoering van het kwaliteitsbeleid

De kwaliteitscyclus Plan - Do - Check - Act biedt een praktisch kader voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid binnen Topzorg voor U. De verschillende stappen in het model vormen de fasen waarin de programma's worden vormgegeven, geëvalueerd en bijgesteld.

Dit leidt tot de volgende procesafspraken:

 1. Nieuwe programmavoorstellen worden besproken in het Bestuur. Een voorstel omvat:
 • Probleemomschrijving;
 • Populatie-analyse van de doelgroep (socio-demografisch en epidemiologisch);
 • Overzicht van bestaande, actuele kennis en praktijkervaring betreffende het probleem;
 • Doel van het programma uitgedrukt in gezondheidseffecten en kosteneffectiviteit.
 1. Bestaande programma's worden eenmaal per jaar geëvalueerd op de volgende onderdelen:
 • De mate waarin het doel van het programma is behaald uitgedrukt in behaalde gezondheidswinst en kosteneffectiviteit;
 • Organisatie van het proces uitgaande van de effectiviteit van het samenwerkingsproces;
 • Betrokkenheid en ervaringen van de patiënt;
 • Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie vindt bijstelling plaats van het programma. Uitvoering hiervan wordt gedaan door de betreffende werkgroep.

Het bestuur stelt jaarlijks een schema vast van de lopende programma's en de status daarvan in de kwaliteitscyclus en de planning.